Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verplichtingen HOLASPAIN

HOLASPAIN neemt aanvragen voor publicatie(s) op haar Platform in behandeling indien het merk/product/onderwerp naar haar oordeel past bij haar doelgroep. HOLASPAIN is verplicht de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De verplichtingen van HOLASPAIN dragen het karakter van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Iedere aan HOLASPAIN gecommuniceerde leveringstermijn is slechts bedoeld als streefdatum, tenzij in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging anders overeengekomen. Door overschrijding van deze datum komt HOLASPAIN niet in verzuim. HOLASPAIN behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen dan wel te onderbreken. In het geval dat de startdatum door HOLASPAIN wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door HOLASPAIN van de Diensten dan wel het leveren van vervangende Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever. In het geval dat de levering van Diensten wordt onderbroken, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren van de Diensten aan Opdrachtgever, zulks in goed overleg met Opdrachtgever.

Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de afspraken zoals vastgelegd in de Overeenkomst dan wel de Opdrachtbevestiging. HOLASPAIN heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, plaatsing van een advertentie- of contentuiting van Opdrachtgever te weigeren of de uitvoering daarvan te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever.

Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst dan wel Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever garandeert dat zij aan HOLASPAIN voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht en met inachtneming van een redelijke termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die HOLASPAIN nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Opdracht.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van een heldere briefing, inclusief al dan niet beschikbaar rechtenvrij beeldmateriaal, zodat HOLASPAIN de Diensten kan uitvoeren. Opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige en correcte aanlevering van de genoemde informatie en materialen, tegen de door HOLASPAIN gestelde uiterste aanleverdatum. Indien enig materiaal niet tijdig en/of niet conform de voorschriften wordt aangeleverd, kan HOLASPAIN de uitvoering van de Opdracht opschorten dan wel afwijzen, zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door deze opschorting dan wel afwijzing veroorzaakte schade gehouden te zijn.

Opdrachtgever is verplicht de levering van de Diensten door HOLASPAIN bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan HOLASPAIN, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan HOLASPAIN meldt, zal HOLASPAIN zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. Opdrachtgever vrijwaart HOLASPAIN voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

Opdrachtgever verplicht zich te houden aan haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Voorwaarden en de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging. Indien dit niet het geval is, is HOLASPAIN niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen en kan HOLASPAIN niet aansprakelijk gehouden worden voor schade als gevolg van deze wanprestatie door Opdrachtgever, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledig overeengekomen Vergoeding te betalen.

Indien Opdrachtgever handelt in opdracht van een klant en, om welke reden dan ook, na het sluiten van de Overeenkomst met HOLASPAIN niet bevoegd bleek tot het sluiten van een Overeenkomst namens de betreffende klant, wordt deze als tussenpartij handelende Opdrachtgever gehouden aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en is geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichten die hieruit voortvloeien.

Prijzen en betalingswijze

HOLASPAIN heeft het recht om de tarieven zoals vermeld in de door haar gepubliceerde en/of verstrekte tariefkaart op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen gevolg voor lopende Overeenkomsten en afspraken. De door HOLASPAIN gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en heffingen.

Tenzij anders overeengekomen, zal de door HOLASPAIN gehanteerde prijs van de door haar te leveren Diensten worden vermeld in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging. Facturatie geschiedt voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht, tenzij partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt. Verzending van facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient derhalve HOLASPAIN een correct e-mailadres op te geven waar de facturen naartoe gestuurd kunnen worden.

Opdrachtgever dient facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging/factuur. Indien Opdrachtgever facturen niet binnen deze termijn heeft voldaan, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Indien HOLASPAIN niet tijdig het op de factuur te vermelden kenmerk van Opdrachtgever ontvangt zal de factuur zonder dit kenmerk worden opgemaakt en verstuurd. Dit geeft Opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten, de factuur dient te allen tijde binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is HOLASPAIN gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder daartoe aan Opdrachtgever enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ontbinding geschiedt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen Vergoeding aan HOLASPAIN alsnog voldoet. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke bestaat uit de wettelijke rente over het openstaande bedrag dan wel de buitengerechtelijke incassokosten. HOLASPAIN zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

Duur en (tussentijdse) ontbinding

De aanvang en de looptijd van de Overeenkomst worden in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging bepaald. De Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd. HOLASPAIN is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien Opdrachtgever op enig moment niet kredietwaardig wordt geacht door HOLASPAIN.

Beide Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien ten aanzien van de andere

Partij:

  • a. het verzoek tot faillissement,
  • b. (voorlopige) surseance,
  • c. of schuldsanering
  • wordt ingediend, of indien:
  • d. de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt,
  • e. de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving zonder enige verplichting van HOLASPAIN tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
Annulering

Indien Opdrachtgever de Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is HOLASPAIN gerechtigd over het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst de volgende Vergoeding in rekening te brengen:

  • a. vanaf drie werkdagen vóór aanvang van de uitvoering van de Opdracht een bedrag van 100% over de geannuleerde afspraak/afspraken;
  • b. indien de annulering vier werkdagen of meer vóór aanvang van de uitvoering van de Opdracht geschiedt en indien voorbereiding en/of productie van uitingen dan wel Content al begonnen is of er in verband met de levering van de Diensten uitvoeringswerkzaamheden zijn verricht, dan bedragen de annuleringskosten 50% over de gehele geannuleerde afspraak/afspraken, vermeerderd met eventueel gemaakte out-of-pocket kosten. Alsdan is eventueel verstrekte korting niet van toepassing.
Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

HOLASPAIN voert de Overeenkomst en de door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. HOLASPAIN is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de uitvoering van de Diensten, als deze schade is veroorzaakt met opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van HOLASPAIN.

HOLASPAIN is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek), waardoor dan ook ontstaan, of schade als gevolg van het niet of niet tijdig melden van een dergelijke inbreuk.

De aansprakelijkheid van HOLASPAIN gaat nimmer verder dan de vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de Diensten waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin HOLASPAIN is tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op een dergelijke vergoeding.

Iedere aansprakelijkheid van HOLASPAIN voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient de door haar geconstateerde schade als gevolg van wanprestatie binnen redelijke termijn schriftelijk aan HOLASPAIN te melden. Als redelijke termijn wordt aangemerkt een termijn van veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn nagekomen door HOLASPAIN indien Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn heeft gereclameerd. Klachten die na die termijn worden ingediend, worden niet meer door HOLASPAIN in behandeling genomen.

Alle rechten van Opdrachtgever om schadevergoeding, ontbinding of nakoming van de Overeenkomst te vorderen in geval van wanprestatie vervallen veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart HOLASPAIN voor alle schade en/of claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit (a) het gebruik van de Diensten voor Opdrachtgever en (b) het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst/Opdrachtbevestiging en deze Voorwaarden.

HOLASPAIN kan niet gehouden worden tot tijdige nakoming van de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of (internet-)verbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, overmacht door oorlog(sgevaar), opstand, werkstaking, uitsluiting, bedrijfsstoring, ziekte of arbeidsongeschiktheid van door haar ingeschakelde derde(n). HOLASPAIN zal Opdrachtgever zodra zij meent in overmacht te (komen) verkeren daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft HOLASPAIN het recht de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd en/of van blijvende aard is, heeft HOLASPAIN het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. HOLASPAIN is alsdan gerechtigd betaling te vorderen van dat deel van de door haar uitgevoerde Diensten voordat er van de overmacht veroorzakende omstandigheid sprake was.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, of enig ander intellectueel eigendomsrecht, op, door of namens HOLASPAIN geproduceerde voorstellen, Content, concepten, redactionele bijdragen, producten, beelden of andere onderdelen van haar Diensten berust bij HOLASPAIN. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever uitsluitend toegestaan een link te gebruiken die direct naar de door HOLASPAIN vervaardigde Content linkt doch niet een dergelijke link commercieel in te zetten of te exploiteren waaronder begrepen het gebruik in advertenties. HOLASPAIN vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Opdrachtgever van de door HOLASPAIN aan Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

Opdrachtgever staat ervoor in dat al het door haar aangeleverde materiaal ten behoeve van de publicatie door HOLASPAIN niets omvat dat een schending van enig ander toekomend recht vormt, waaronder onder andere wordt verstaan auteursrecht of enige vorm van intellectuele eigendomsrechten, en dat zij bevoegd is het materiaal door HOLASPAIN te laten openbaren en/of verveelvoudigen.

De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan HOLASPAIN verstrekt met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, blijven berusten bij Opdrachtgever of haar licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart HOLASPAIN en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door HOLASPAIN van de door Opdrachtgever aan HOLASPAIN verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever garandeert dat alle vergoedingen die verschuldigd zijn aan derden voor het openbaren en/of verveelvoudigen van de materialen door haar zijn voldaan of zullen worden voldaan.

Bekijk naast de Algemene Voorwaarden ook de Disclaimer en de Privacy Policy van HOLASPAIN.nl

HOLASPAIN Travel disclaimer privacy algemene voorwaarden